Home

Eindejaarsuitkering berekenen GGZ

De eindejaarsuitkering is een extra die je bovenop het normale loon krijgt. Je werkgever bepaalt zelf of hij dit geeft. Hoe weet je of jij dit extraatje krijgt? En hoe bereken je hoeveel dat is? In deze blog lees je er alles over. Wat is de eindejaarsuitkering? De eindejaarsuitkering is een extra uitkering die je bovenop je normale loon krijgt Geestelijke Gezondheidszorg percentage minimum? opmerking: - vakantiegeld 8,00% 2133,12 - eindejaarsuitkering 8,33% 2221,11 wordt niet over het vakantiegeld berekend - levensloopbijdra.. 13 december 2018 - De eindejaarsuitkering voor medewerkers in de GGZ wordt deze maand verhoogd naar een volledig dertiende maand. Dat volgt uit de afspraak in de cao. Tot een jaar geleden bedroeg de eindejaarsuitkering 7,75 procent. Per 1 december 2017 ging de uitkering met 0,3 procent omhoog naar 8,05 procent. Deze maand volgt een [

Hoe bereken ik mijn eindejaarsuitkering? Een 13e maand is een bonus aan het einde van het jaar ter hoogte van één maandsalaris. Je krijgt in december dus eigenlijk twee keer je bruto maandloon. Als je vroeger op je salarisstrook keek, zag je dat er van de dertiende maand netto minder overbleef dan van een normaal maandsalaris Berekening en uitbetaling eindejaarsuitkering 2020 Ook in 2020 is er een eindejaarsuitkering. Voor wie de eindejaarsuitkering is, wanneer die uitbetaald hoort te zijn en hoe je de hoogte van het bedrag berekent, lees je hier Bereken hoeveel bruto naar netto bedrag 13de maand of eindejaarsuitkering afhankelijk van keuze van jaarloon / belastingtarief 2020 2021

CAO GGZ . COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ. 2019-2021 (1 JUNI 2019 TOT 1 DECEMBER 2021) Hier vindt u de CAO GGZ 2019-2021. in PDF. En download vanaf . hier. de cao app. In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van indexering. De PDF is het cao boekje. Deze wordt niet tussentijds aangepast bij indexering van bedragen Eindejaarsuitkering of dertiende maand: Wat is het verschil? Het zijn allebei extra uitkeringen bovenop je normale salaris. Je bouwt over beide extra uitkeringen geen vakantiedagen en niet altijd pensioen op. Maar er zijn ook verschillen: Bij een 13e maand krijg je een bruto-uitkering van je. Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO geestelijke gezondheidszorg (CAO GGZ), bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites Loonheffingen berekenen van de 13e maand of eindejaarsuitkering . U moet loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden over de 13e maand of eindejaarsuitkering. U berekent deze loonheffingen met de tarieven uit een loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen. Die tabel kiest u met het hulpmiddel Loonbelastingtabellen

De eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het jaarsalaris en wordt in december uitbetaald. Als je niet het volledige jaar in dienst bent geweest wordt de eindejaarsuitkering verhoudingsgewijs berekend. Kostenvergoedingen. De reiskosten woon-werkverkeer worden vergoed conform de CAO GGZ De eindejaarsuitkering bedraagt 6 procent over het verdiende jaarsalaris. Het jaarsalaris is de som van 12 keer het basissalaris, vermeerderd met de persoonlijke toeslag, de onregelmatigheidstoeslag, ANW-toeslag, gemiddelde van de vergoedingen voor de overuren en de meeruren over de voorafgaande 12 maanden, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag Cao GGZ. Voor werknemers in dienst van een ggz-instelling die aangesloten is bij werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz, geldt de Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het gaat om 85.000 werknemers. Op deze pagina kunt de Cao GGZ downloaden, vindt u relevantie informatie en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen over de Cao GGZ De eindejaarsuitkering is in dit geval gebaseerd op het salaris in de maanden januari tot en met april. Doorwerking naar bovenwettelijke WW. CAO-verhogingen van de eindejaarsuitkering werken door naar bovenwettelijke WW-uitkeringen. Verwijzing CAR-UWO: Artikel 3:18a Er wordt een eindejaarsuitkering uitbetaald door de werkgever. Om voor de eindejaarsuitkering in aanmerking te komen, moet de werknemer op het moment van uitbetaling ten minste 6 maanden onafgebroken in dienst zijn van een werkgever. De eindejaarsuitkering bedraagt 2,85% in 2019, 3,2% in 2020 en 4,2% in 2021 en wordt berekend over het bruto-inkomen in [

Wil je het verschil weten tussen bruto en netto? Lees dan het artikel over bruto en netto loon berekenen. 8. Wanneer betaal je bij ontslag? Een eindejaarsuitkering wordt normaal gesproken uitgekeerd in december. Bij het ontslag of vertrek van een werknemer kun je deze bonus op een ander moment uitbetalen. Je neemt deze dan mee in de eindafrekening De eindejaarsuitkering dient in de maand december uitbetaald te worden of zoveel eerder als het dienstverband eindigt. Als de werknemer in de loop van het kalenderjaar uit dienst treedt en vervolgens later dat jaar toch weer in dienst komt bij dezelfde werkgever, heeft de werknemer niet nogmaals recht op de eindejaarsuitkering over het deel van het dienstverband dat al was geëindigd Extra uitleg Levensfasebudget nieuwe CAO GGZ Levensfasebudget (LFB) Iedere werknemer krijgt extra 'geoormerkte' verlofuren naar rato van het dienstverband naast de 166 vakantie-uren. In 2010 is dit 20 uur, in 2011 is dit 30 uur en vanaf 2012 is dit 35 uur. Deze uren kunnen gespaard worden bij de werkgever of gestort worden in uw levensloop

Zo bereken jij je eindejaarsuitkering - Blog - Salaris

Bereken met onze calculator welk nettosalaris je overhoudt van je brutoloon door je weekloon of maandloon in te vullen PDF GGZ Sociaal plan - Accare 2010-2015 PDF GGZ Sociaal plan - Anton Constandse 2013-2016 PDF GGZ Sociaal plan - Arkin 2016-2018 PDF GGZ Sociaal plan - Bascule 2012-2015 PDF GGZ Sociaal plan - Breburg 2018-2021 PDF GGZ Sociaal plan - Breburg & Indigo Brabant 2016-2018 PDF GGZ Sociaal plan - De Rooyse Wissel 2017-2020 PDF GGZ Sociaal plan - Lentis 2015-2018 PDF GGZ Sociaal plan - MET 2015-2017. Bij een parttime dienstverband wordt het salaris naar rato berekend. Eindejaarsuitkering. Tegelijkertijd met je salaris in december ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,33% van het jaarsalaris. dan ontvang je een vergoeding op basis van de cao GGZ.. Salaris berekenen op mobiel. Benieuwd naar jouw netto salaris in 2020? Ga daarvoor naar deze pagina op je PC of tablet. Download gratis de Visma |Raet Netto app voor de berekening van jouw salaris op dit moment. Toelichting op de bruto / netto salarisberekening. Visma | Raet software helpt je om de meest nauwkeurige salarisberekening te maken De hoogte van de transitievergoeding die uw werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is maximaal € 84.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 84.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris. Sinds 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding veranderd

In de berekening van de eindejaarsuitkering is afgesproken dat het vakantiegeld (8%, zie artikel 18 lid 1 CAO Sport) wel wordt meegerekend. Op grond van de cao moet de variabele component van de eindejaarsuitkering dus worden berekend middels 0,3% over 12 maal het bruto maandsalaris vermeerderd met 8% vakantiegeld 19 december 2019 - De tekst en bijbehorende salarisschalen voor de cao GGZ 2019 - 2021 zijn gepubliceerd. De cao kent drie salarisverhogingen: 3 procent per 1 oktober 2019, 3 procent per 1 augustus 2020 en 2,1 procent per 1 juni 2021. De cao loopt van 1 juni 2019 tot en met 30 november 2021. Bekijk hier [

Zorg & Welzijn: Welke vakantiegeld, eindejaarsuitkering en

> cao ggz 2019-2021 (23-10-19) De complete tekst van CAO GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg (code loonheffing 1574) looptijd 01-06-2019 - 30-11-2021 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 23 oktober 201 De eindejaarsuitkering wordt als volgt berekend: Component Berekening Bedrag Vast Werknemer is voltijd in dienst Eindejaaruitkering 2019 € 1.016,64 Variabel Jaarsalaris 12 maal € 3.000,- € 36.000,-Vakantietoeslag 8% van € 36.000,- € 2.880,- Totaal.

Eindejaarsuitkering GGZ wordt dertiende maand

De hoogte van de eindejaarsuitkering wordt berekend als een percentage van het (bruto) jaarsalaris. Dit percentage is 8,33% van het, in het betreffende kalenderjaar verdiende salaris. Indien je voor de uitkeringsdatum uit dienst gaat, wordt de eindejaarsuitkering uitbetaald bij het einde van jouw dienstverband en berekend over het verdiende salaris in het afgelopen kalenderjaar tot de. CAO GGZ ColleCtieve Arbeidsovereenkomst GGZ 2011 - 2013 * In 2011 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,5% naar 6,25%. Beide uitkeringen worden berekend over het daadwerkelijke verdiende salari Ik werk als orthopedagoog in de ggz en ben en wordt minimaal berekend over het naar rato van zijn dienstverband voor werknemer geldende salaris gebaseerd op inpassingstabelnummer 16. Indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt vóór 31 december heeft de werknemer recht op een eindejaarsuitkering over het tot dan toe bij. 13e maand, bonus, eindejaarsuitkering - waar heb je recht op? De wet regelt het minimumloon en stelt vakantiegeld verplicht, maar over een 13e maand is in de wet niks geregeld. Je kunt hierover wel vaak iets vinden in je cao (als deze van toepassing is) of je arbeidscontract Cao Huisartsenzorg. De Cao Huisartsenzorg loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. Overzicht van de salarisschalen per 1 april 2020. De belangrijkste wijzigingen in deze cao; Download de Cao-app Huisartsenzorg voor iOS en Android. Cao 2019 - 2020 downloade

13e maand berekenen - Uitleg eindejaarsuitkering berekenen

De berekening en de wijze van bevoorschotting (zie artikel 10 en 11) kunnen ongewijzigd worden voortgezet. Daarnaast wordt, door op te nemen dat de verhoging minimaal 50% dient te zijn, ervoor gezorgd dat de hoofdregel als hoofdregel blijft functioneren en dat voor het grootste deel van de aanvragen de loonsom over de maand januari 2020 het uitgangspunt blijft U kunt hier het verschil berekenen als u werkt in loondienst, een uitkering heeft, met (pre)pensioen bent, zzp'ers / IB-ondernemer of DGA bent. Daarnaast kunt u ook de eigen woning en auto (en/of fiets) van de zaak meenemen in de berekening. Bereken hier zelf hoe uw te betalen inkomstenbelasting verandert in 2021 t.o.v. 2020

De eindejaarsuitkering is, in tegenstelling tot vakantiegeld, dus niet wettelijk geregeld en wordt eenmaal per jaar (in 99,9 procent van de gevallen in december) uitbetaald. Naast de eindejaarsuitkering is er ook nog een ander, mooi extraatje. Dit noemen we de dertiende maand bruto eindejaarsuitkering zal omzetting in een aanvullende vergoeding reiskosten woon-werkverkeer plaatsvinden bij de laatste salarisbetaling; 2.2.6. dat als ik deelneem aan de leaseregeling van de GGZ Oost Brabant ik niet aan deze regeling kan deelnemen omdat fiscaal gezien geen aanvullende vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer mogelijk is Zit de GGZ in de basisverzekering? In de meeste gevallen wordt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vergoed vanuit je basisverzekering. Je betaalt wel je eigen risico en je hebt hiervoor een verwijsbrief van je huisarts nodig

Berekening en uitbetaling eindejaarsuitkering 2020

Bereken bruto naar netto bedrag 13de maand of

 1. Een eindejaarsuitkering is, zoals de naam al aangeeft, een extra uitbetaling aan het einde van het jaar. De eindejaarsuitkering is een extra arbeidsvoorwaarde waarbij je bijvoorbeeld tussen de vier en acht procent van het bruto jaarsalaris krijgt uitbetaald. Het kan ook zijn dat er een vast bedrag wordt uitgekeerd
 2. Eindejaarsuitkering: 8,33 % van het bruto jaarsalaris. Vakantiedagen: 166 uren per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband. Levensfasebudget: 35 uur per kalenderjaar op basis van een fulltime dienstverband. Onregelmatige dienst: Volgens dienstrooster en percentages CAO GGZ
 3. De werknemer ontvangt in december een eindejaarsuitkering van € 2.000,- bruto en draagt 42% loonheffing af. Berekening Situatie zonder fiscale regeling Netto Eindejaarsuitkering € 2.000,- -/- 42% Loonheffing € 1.160,- Situatie met fiscale regeling Uitruil: 214 x 40 x € 0,19 -/- € 712,30 € 914,1
 4. We gebruiken cookies om informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dit combineren we met data die u via formulieren naar ons stuurt om een profiel te maken zodat we u relevantere informatie kunnen tonen
 5. Wat kost het om een fte POH-GGZ aan te stellen? De Nza-beleidsregel gaat uit van een maximaal salaris van €63.042,- per jaar (€3600 maximum bruto per maand), bij een fulltime aanstelling (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit bedrag is afgeleid van de CAO GGZ (FWG 60: €2741-€3984)

Een dertiende maand is een variatie op de eindejaarsbonus die in december wordt uitbetaald. Het is een jaarlijkse uitkering ter grootte van 1 maandsalaris, dat aan het einde van het arbeidsjaar wordt uitgekeerd. De 13de maand is ook bekend als eindejaarsuitkering eindejaarsuitkering gelden. Vakantietoeslag De bodem voor de berekening van de vakantietoeslag stijgt per 1 september 2019 naar € 169,42 per maand en per 1 juli 2020 naar € 174,93 per maand. Eindejaarsuitkering De bodem voor de berekening van de eindejaarsuitkering stijgt per 1 september 2019 naar GGZ Nederland: FNV: CNV: NU'91: FBZ: Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ 24 mei 2017 Inleiding Cao-partijen hechten grote waarde aan duurzame arbeidsrelaties met aandacht voor blijvend gezond werken - mentaal en fysiek- en voor werkplezier. Vanuit deze centrale gedachte hebben cao-partijen onderhandeld over een nieuwe Cao GGZ Contactpersoon bij GGZ Oost Brabant is de Salarisadministratie: T 0492 - 84 62 25. Overdracht vakantie uren Wanneer je voor het einde van een kalenderjaar bij GGZ Oost Brabant in dienst treedt en je hebt nog verlofdagen over die binnen je 4 weken wettelijke verlof vallen, dan kun je die meenemen in de vorm van onbetaald verlof

Eindejaarsuitkering of dertiende maand - FN

GGZ Nederland en de werknemersorganisaties FNV, CNV Zorg en Welzijn, NU '91 en FBZ hebben op 24 mei een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao ggz. De nieuwe cao voor de 80.000 werknemers in de sector loopt tot 1 juni 2019 Als HBO Begeleider GGZ / Zorgcoach kom je te werken in ons Trainingshuis®, hier bieden bij meer dan beschermd wonen. Onze locatie is voor jongvolwassenen met de leeftijd van 15 t/m 30 jaar met psychiatrische (GGZ) en/of psychosociale (GGZ) problematiek

CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ

Over GGz Centraal. Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo'n 25.000 patiënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega's willen we elke dag het verschil maken voor onze patiënten. Dit doen we door strategisch te verbinden, te blijven innoveren en als collega's op elkaar te bouwen Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. - Salaris: FWG 65 Maximaal € 5.439,00 bruto per maand op basis van fulltime dienstverband (afhankelijk van opleiding en ervaring) - Contract voor onbepaalde tijd - Mogelijkheid om vanuit huis te werken - Eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantietoeslag 8

Personeel: 13e maand of eindejaarsuitkering

een bruto maandsalaris tussen € 2.553,- en € 4.620,- (CAO GGZ, functiegroep 55/60) op basis van 36 uur. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring; een contract voor 32-36 uur per week voor een jaar. Hebben we een goede match dan ligt een vast contract daarna voor de hand; een eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling Eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld 8% van het jaarsalaris). Tal van opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden; Ruimte voor eigen initiatief op een unieke afdeling binnen ZorgSpectrum ; Om een beter gevoel te krijgen bij de afdeling kan je een dag vrijblijvend meelopen. We plannen graag een afspraak met je in! Wat vragen wij? HBO-V GGZ. GGz Breburg biedt een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden via FiscFree®. Je hebt ook recht op een AMS opleidingsbudget, tegemoetkoming reiskosten, vaste eindejaarsuitkering (13e maand) en een goede pensioenregeling. Overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO GGZ Eindejaarsuitkering (zoals geldend tot en met 2015) De berekening van het onderdeel eindejaarsuitkering is 8,3% over het salaris plus vakantietoeslag. Dat is omgerekend 8,964% over het salaris (8,3 % over 8,0%). In geval een werknemer 5,5% of 3,5% eindejaarsuitkering heeft, omdat deze in 2009 heef Voor het berekenen van het normatief uurtarief zijn we uitgegaan van de ingediende declaraties met een startdatum in 2014. GBGGZ: De normatief uurtarieven in de GBGGZ (kort, middel, intensief en transitie op €96,- en chronisch op €89,- ) in de overeenkomsten van 2014 zijn bepaald op basis van een notitie van de NZa (Verantwoordingsdocument Normatief tarief prestaties basis GGZ 2014) waarin.

Wat je er voor krijgt - Werken bij GGZ NH

De structurele eindejaarsuitkering wordt per kalenderjaar opgebouwd en in de maand december uitbetaald. Bij ontslag wordt de tot dan toe opgebouwde eindejaarsuitkering direct uitbetaald. Het percentage van de uitkering bedraagt 6,3%. Daarnaast ontvangt onderwijsondersteunend personeel, benoemd in schaal 1 tot en met 8, een eindejaarsuitkering OOP Bereken in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u de tegemoetkomingen kunt aanvragen Rekentool Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie berekenen. Hieronder vindt u een rekentool om de loonkostensubsidie te berekenen. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwe regels die per 1 januari 2017 gelden, waarbij de loonwaarde niet meer wordt vastgesteld ten opzichte van het 'rechtens geldend loon', maar ten opzichte van het wettelijk minimum loon Als de berekening EJU niet over het gehele jaar wordt uitgevoerd kan er een verschil ontstaan met het bedrag EJU dat berekend wordt en gepresenteerd wordt bij de cumulatieven op de salarisspecificatie. Daarom wordt bij parameterwaarde xl91=1 de eindejaarsuitkering bij de laatste periode NIET gepresenteerd (zoals ook niet bij xl91=0) Bereken de transitievergoeding 2019 Met deze tool kunt u berekenen welke transitievergoeding verschuldigd is bij een ontslag dat op of voor 31 december 2019 plaatsvindt. Met ingang van 1 januari 2020 geldt een nieuwe formule voor het berekenen van de transitievergoeding

Hoeveel bedraagt de eindejaarsuitkering? LH

 1. De maximale vergoeding is € 81.000,- bruto. Als jouw jaarsalaris hoger is dan dit maximum, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. Bij de berekening wordt bovenop je maandsalaris ook het gemiddelde van de structurele toeslagen en bonussen meegerekend over de afgelopen 3 jaar. De ontslagvergoeding wordt dan als volgt berekend
 2. Berekening/verrekening - Wat is de hoogte van de continuïteitsbijdrage voor aanbieders in de CB-regeling GGZ generiek? De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen in een situatie zonder corona
 3. Eindejaarsuitkering. De werknemer die in loonperiode 12 2019 in dienst is ontvangt een eindejaarsuitkering van 2,01%. De uitkering wordt berekend over het basissalaris plus vakantiebijslag. Er wordt dus geen rekening gehouden met de toeslagen. De uitkering wordt berekend over arbeidstijd, exclusief overwerk

Cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) — FBZ — Vakbond voor

 1. eindejaarsuitkering: Ook: dertiende maand. Een extra beloning van een werkgever voor werknemers in de vorm van loon. Deze beloning is niet wettelijk geregeld, bestaat dus wel bij sommige werkgevers, bij andere weer niet. Soms is het ook vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
 2. 25 mei 2017 - GGZ Nederland en de werknemersorganisaties FNV, CNV Zorg en Welzijn, NU '91 en FBZ hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao ggz. De nieuwe cao loopt tot 1 juni 2019. De vorige cao ggz liep 1 maart 2017 af
 3. De eindejaarsuitkering in het primair onderwijs is 6,3% van het salaris. Dit wordt maandelijks opgebouwd en uitgekeerd in december. Als je voor het eind van het jaar ontslag neemt (of krijgt), krijg je de uitkering die je tot dat moment hebt opgebouwd

Eindejaarsuitkering CAR-UW

Recht op eindejaarsuitkering bij ontslag nemen? - Beste lezers, Graag zou ik jullie hulp willen gebruiken bij onderstaande kwestie.Ik werk als orthopedagoog in de ggz en ben zwanger (4-8-2019 uitgerekend). Ik wil ivm reistijd na mijn zwangerschapsverlof (duurt tt ongeveer 27-10-2019, afhankelijk van.. Bereken uw toetsingsinkomen voor de toeslagen. Als u uw inkomen van dit jaar nog niet precies weet, kunt u hier een zo goed mogelijke schatting maken Nu berekenen. Hoe het CAK anderen ondersteunt. Met een gerust gevoel op reis. De verklaring voor het reizen met medicijnen gaat netjes mee in de handbagage. Zorg voor een goed eerste aanspreekpunt. Inmiddels ben ik helemaal thuis in de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo

CAO GGZ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST GGZ eindejaarsuitkering per 01-12-2016 met 0,50% naar 7,25%. een berekening naar evenredigheid plaats. • In december 2016 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 0,30% van twaalf maal het op 1 december geldende salaris aa ActiZ heeft een eenvoudige calculator gemaakt waarmee zorgmedewerkers hun salaris kunnen berekenen nu de nieuwe cao VVT is ingegaan. Op 22 mei hebben de werkgeversorganisaties in de zorg ActiZ en BTN met de vakbonden CNV Publieke zaak, NU'91 en FBZ een akkoord bereikt over de cao VVT Alle werknemers in de sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Looptijd . 1 januari 2017 tot 1 juli 2019. Loon . Structureel: 1,35% per 1 Juli 2017. 1,6% per 1 juli 2018. Eindejaarsuitkering (eju) gaat in 2 stappen naar een volledige 13 e maand: vanaf 1 december 2017 stijgt de eju met 0,3% omhoog naar 8,05% en per 1 december 2018 met 0,28%. LAD: Berekening eindejaarsuitkering in AMS Medisch specialisten voor wie de AMS geldt, hebben de LAD vragen gesteld over de berekening van de eindejaarsuitkering. Als enige onderhandelingspartner aan artsenzijde, is de LAD dé AMS-specialist en zet de feiten voor u nog eens op een rij Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2017-2019 Gerelateerde CAO GGZ | Geestelijke Gezondheidszorg (LONEN ONDER VOORBEHOUD) Looptijd De cao loopt van 1 maart 2017 tot 1 juli 2019. Daarnaast wordt in december 2017 en in december 2018 de eindejaarsuitkering in twee stappen (0,30% en 0,28%) verhoogd tot het niveau van een volledige dertiende maand (8.

Het heeft geen zin om dit jaar te wachten op de eindejaarsuitkering. In de cao Kinderopvang 2012-2014 is afgesproken dat deze resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering per januari 2014 vervalt. Maar daar staat een salarisverhoging tegenover Cao ggz: De cao ggz is al een tijd aan vernieuwing toe. Het loopt van 1 maart 2011 tot 1 januari 2013. Het is afgesloten tussen Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ en NU'91 en Vereniging GGZ Nederland. Looptijd: 1 maart 2011 tot 1 januari 2013. Loonontwikkeling: Sinds 2013 hebbe Als je bij Perspektief in dienst komt dan belonen we volgens de cao GGZ. Ruim vijf en halve week vakantie per jaar, en naast vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,33%. Onregelmatige diensten zijn een onderdeel van je functie, worden ruim van te voren ingeroosterd en daar ontvang je conform cao GGZ onregelmatigheidstoeslag over

- Eindejaarsuitkering en vakantietoeslag: percentages gebaseerd op de cao ggz. - Werkgeverslasten: berekend als de som van pensioenpremies, de werkgeversbijdrage Zvw en sociale lasten. Hierbij is gebruik gemaa kt van het bruto loon en toeslagen van het kostprijsonderzoek 2015,. op die voor de ggz. Voor de ziekenhuisapotheker, psychia-ter en verpleegkundige gingen we uit van een maximaal aantal ervaringsjaren en voor de aios van het salaris halver-wege de schaal. Voor berekening van het brutosalaris werden vakantiegeld, eindejaarsuitkering en alle andere gangbare werkgeverslasten meegenomen. Voor de aios e Het bezuinigingsakkoord heeft geen effect op de uitkeringen van het pensioenfonds bij overlijden. Bij overlijden mag het pensioenfonds de uitkering berekenen op basis van het pensioengevend loon inclusief 8% eindejaarsuitkering dat u tot de pensioendatum zou hebben gehad. Hebt u een pensioengevend loon boven de € 112.189 (2021) Eindejaarsuitkering - situatie per 01-01-2020 Vanaf 1 januari 2020 ontvangt u naast uw salaris een vrij besteedbaar budget: het individueel keuzebudget (IKB) . De eindejaarsuitkering bestaat als afzonderlijke regeling niet meer in uw arbeidsvoorwaarden, maar is opgenomen in dit IKB-budget dat u maandelijks beschikbaar krijgt

 • Gammastraling sterilisatie.
 • Spiercel.
 • Antibiotica tanden verkleuren.
 • Hoe werkt een barometer.
 • Ford Focus Vignale Clipper.
 • Visuele poëzie voorbeelden.
 • Hitlerjugend after the war.
 • Hernia operatie kosten.
 • Philips hanglamp myLiving.
 • Parkenroute Den Haag.
 • Stijlvolle sneakers.
 • De gesprekken Confucius.
 • Boardx surfkampen.
 • AA batterij action.
 • Test jezelf quiz.
 • Food Quiz antwoorden.
 • Masters of the Air release.
 • Van der Valk Documentaire.
 • Droomparken buitenland.
 • Remy Martin XO 3 Liter.
 • Landelijke tafellamp groot.
 • Aa Gent Antwerp live stream.
 • Wok restaurant.
 • Ray Bradbury.
 • Gillend kind buren.
 • Teken het maar app.
 • IPhone 7 scherm kopen origineel.
 • Ongeval Breukelen vandaag.
 • Thai Ridgeback pups.
 • Colorado Spiesz Weert.
 • Wikipedia E12 reeks.
 • Artikel 17 Grondwet.
 • Stokke Tripp Trapp 149.
 • Overschot frieten.
 • Witte vlieg bestrijden moestuin.
 • Zwemles in België.
 • Eigen kleding laten bedrukken.
 • CIZ Indicatiewijzer.
 • Smeedijzer op maat.
 • Kleine Leeuw Tattoo.
 • Roken beschadigd hersenen.