Home

Richteren 7 statenvertaling

Richteren 7 - Oude Testament - Statenvertaling

Het boek der. Richteren. Dit boek, het zevende in de bijbel, verhaalt over de periode waarin de joodse stammen geen centraal gezag kende, maar wel charismatische leiders die in gevallen van nood opstonden (of geroepen werden). Zij gaven leiding in de strijd tegen vijanden, en traden vervolgens op als rechters Richteren 7. 7. Gideon jaagt de vijand uit het land. 1 En Jerubbaäl - dat is Gideon - stond in de vroegte op met al het volk dat bij hem was, en zij legerden zich bij de bron Charod; de legerplaats van Midjan lag ten noorden van hem, gezien van de heuvel More, in de vlakte 7 En het gebeurde, toen de Israëlieten vanwege Midian tot de HEERE riepen, 8 dat de HEERE een man naar de Israëlieten zond, een profeet, die tegen hen zei: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Ík heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. 9 En Ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u. Richteren 10 215 verzen 1-2 Tola 215 verzen 3-5 Jaïr 216 verzen 6-9 Een nieuwe afwijking 218 verzen 10-16 De echtheid van de belijdenis getoetst 219 verzen 17-18 De roep om een bevrijder 220 Richteren 11 222 verzen 1-3 Jefta 223 verzen 4-7 Jefta als aanvoerder gevraagd 224 verzen 8-11 Jefta tot aanvoerder benoemd 22

Oude Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het boek der Richteren ; hoofdstuk 6. Waarin Gideon op last van God het altaar van Baäl vernietigd Richteren 7. 7. De aanval op de Midjanieten. 1 Gideon en zijn leger stonden ʼs ochtends vroeg op en trokken naar de bron Charod, waar zij hun kamp opsloegen. De troepen van Midjan waren in het dal beneden hen gelegerd, aan de noordelijke kant van de heuvel Moré

7 En Simson zeide tot haar: Indien zij mij bonden met zeven verse zelen, die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden, en wezen als een ander mens. 8 Toen brachten de vorsten der Filistijnen tot haar op zeven verse zelen, die niet verdroogd waren; en zij bond hem daarmede. 9 De achterlage nu zat bij haar in een kamer Richteren 3 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS 3 Vijf 7 vorsten der Filistijnen en al de Kanaänieten, en de Sidoniërs en de 8 Hevieten, wonende in het gebergte van den 9 Libanon,. Zie Richt. 7:1. Richt. 7:1 TOEN stond Jerubbaäl (dewelke is Gídeon) vroeg op en al het volk dat met hem was; en zij legerden zich aan de fontein van Harod, dat hij het heirleger der Midianieten had tegen het noorden, achter den heuvel Moré, in het dal Richteren 21 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Bijbelboek: Hij zal 7 zekerlijk gedood worden. 6 Zie Richt. 20 op vers 1..

7 Nu was er een jongeling van Bethlehem-juda, van het geslacht van Juda; deze was een Leviet, en verkeerde aldaar als vreemdeling. 8 En deze man was uit die stad, uit Bethlehem-juda getogen, om te verkeren, waar hij gelegenheid zou vinden. Als hij nu kwam aan het gebergte van Efraïm tot aan het huis van Micha, om zijn weg te gaan De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen.. Tot dan toe werd er gebruikgemaakt van verschillende vertalingen, waaronder de. Jefta. 1 De Gileadiet Hebr. 11:32 Jefta nu was een strijdbare held, maar hij was het kind van een hoer. Gilead had Jefta echter verwekt. 2 Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. En toen de zonen van deze vrouw groot geworden waren, joegen zij Jefta weg en zeiden tegen hem: Jij zult in het huis van onze vader geen erfbezit hebben, want je bent een zoon van een andere vrouw 7 Toen zeide Gídeon: Daarom, als de HEERE Zebah en Tsalmûna in mijn hand geeft, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn, en met distelen. 8 En hij toog van daar op naar Pnuël, en sprak tot hen desgelijks. En de lieden van Pnuël antwoordden hem, gelijk als de lieden van Sukkoth geantwoord hadden

Richteren 7 - Statenvertaling met kanttekeninge

1 Toen zong Debora met Barak, de zoon van Abinoam, op die dag: 2 Nu de leiders in Israël de leiding hebben genomen, nu het volk zich vrijwillig gegeven heeft, loof de HEERE! 3 Luister, koningen, hoor mij aan, vorsten! Ik wil, ja, ik wil voor de HEE.. RICHTEREN 7:2 SV-RJ. En de HEERE zeide tot Gídeon: Des volks is te veel, dat met u is, dan dat Ik de Midianieten in hun hand zou geven; opdat zich Israël niet tegen Mij beroeme, zeggende: Mijn hand heeft mij verlost. SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie . Vertaling. Annuleren. Bijbeltaal Nederlands

1 Na Abimelech stond Tola op om Israël te verlossen. Hij was de zoon van Pua, de zoon van Dodo, een man uit Issaschar, en hij woonde in Samir, in het bergland van Efraïm. 2 Hij gaf drieëntwintig jaar leiding aan Israël. Toen stierf hij en werd begrav.. Thola en Jaïr Na Abimélech nu stond op, om Israël te behouden, Thola, een zoon van Pua, zoon van Dodo, een man van Issaschar; en hij woonde te Samir, op het gebergte van Efraïm Statenvertaling » Richteren » Hoofdstuk 6 1 Maar de kinderen Israels deden, dat kwaad was in de ogen des HEEREN; zo gaf hen de HEERE in de hand der Midianieten, zeven jaren 1 Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de HEERE. 2 Daarom leverde de HEERE hen over in de hand van Jabin, koning van Kanaän, die te Hazor regeerde. En zijn legerbevelhebber was Sisera. Deze nu woonde in..

Home » Richteren Hoofdstuk 8 - Statenvertaling. Richteren Hoofdstuk 8 - Statenvertaling . Statenvertaling » Richteren » Hoofdstuk 8. 1 Toen zeiden de mannen van Efraim tot hem: Wat stuk is dit, dat gij ons gedaan hebt, dat gij ons niet riept, toen gij heentoogt om te strijden tegen de Midianieten En het geschiedde na den dood van Jozua, dat de kinderen Israels den HEERE vraagden, zeggende: Wie zal onder ons het eerst optrekken naar de Kana. richteren 7:25 sv-rj En zij vingen twee vorsten der Midianieten, Oreb en Zeëb, en doodden Oreb op den rotssteen Oreb, en Zeëb doodden zij in de perskuip van Zeëb, en vervolgden de Midianieten; en zij brachten de hoofden van Oreb en Zeëb tot Gídeon, over de Jordaan Statenvertaling luisterbijbel is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een online beschikbare, goed beluisterbare versie van Gods Woord in de Statenvertaling. De Bijbelvertaling die door de eeuwen heen betrouwbaar is gebleken, en velen tot zegen is (geweest), en die tevens grote invloed heeft gehad in het Nederlands taalgebied

HSV - Richteren 7 - Het boek Richteren

Statenvertaling met Kanttekeningen - COA Herziene Statenvertaling (HSV) In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637, op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de uitvoering werd een stichting opgericht. HSV-bijbels zijn betrouwbaar, verstaanbaar en bevatten moderne spelling The Statenvertaling is the first Bible translation from the original Hebrew and Greek languages to the Dutch language. The Statenvertaling Bible was first published in 1637. The first complete Dutch Bible was printed in Antwerp in 1526 by Jacob van Liesvelt. This translation and other existing Dutch Bibles were merely translations of other translations. In 1618-19 it was deemed necessary to. Bij Bijbelhoek kun je de HSV Bijbel gratis online lezen op een gebruiksvriendelijke manier. De Herziene Statenvertaling HSV) is één van de beste vertalingen in de Nederlandse taal. Heb jij het al gelezen

Ook bevat de Statenvertaling een schat aan toelichtingen en verklaringen in de kanttekeningen. Op deze website getrouwevertaling.nl wordt de Statenvertaling verdedigd tegen zowel moderne vertaalopvattingen als op de inhoud gerichte herzieningen. Op de teksten van deze site berust copyright Op Bijbelmp3.nl kunt u de gehele Herziene Statenvertaling beluisteren inclusief hele mooie overdenkingen van de Bijbelgedeelten Bijbel in de Statenvertaling met Kanttekeningen. Online doorzoekbaar met verwijzingen naar andere relevante sites. Te bestellen op CD-ROM

Link Statenvertaling.nl. Website Statenvertaling.nl met online Bijbeltekst en kanttekeningen (GBS), zoekfuncties, geschiedenis. Wat is de Statenvertaling? De Statenvertaling verscheen voor het eerst in 1637 en was het resultaat van jarenlange arbeid van de vertalers en revisoren, die door de Dordtse Synode van 1618-1619 waren aangesteld Account complete Bijbel met Uitleg en verklaringen; Alle opties van het gratis account; De verkorte Bijbelverklaring van Matthew Henry; Inleidingen op alle Bijbelboeken en achtergronde

Het Boeck der RICHTEREN, genaemt JUDICUM. sach, seyde; Sulcx en is niet geschiet, nochte gesien, van dien dage af, dat de kinderen Israëls uyt Egyptenlant zijn opgetogen, tot op desen dach: legget u 56 herte daerop, 57 gevet raet ende 58 spreket Herziene Statenvertaling (HSV) 6 Voorzegging van de zondvloed. 7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb

Richteren 7. 7:1 Toen stond Jerubbaal (dewelke is Gideon) vroeg op, en al het volk, dat met hem was; en zij legerden zich aan de fontein van Harod; dat hij het heirleger der Midianieten had tegen het noorden, achter den heuvel More, in het dal Dit nu zijn de heidenen, die de HEERE liet blijven, om door hen Israel te verzoeken, allen, die niet wisten van al de krijgen van Kanaan;. Van de Heer kreeg ik het op mijn hart om de Bijbel voor te lezen en ik was in de veronderstelling dat ik daar anderen ook blij mee mocht maken als ik hun ook een stuk liet voorlezen maar dat bleek. Statenvertaling (1637) Lutherse vertaling (1648) Statenvertaling (1637) Psalmen 7:1-18. Psalm vij. 7 1 DAvids Schiggajon, dat hy den HEERE gesongen heeft, over de woorden van Cusch, den sone van Iemini. 2. Werkwijze Bijbel met uitleg. De uitgave van de Bijbel met uitleg was een project waar­ bij kwaliteit en zorgvuldigheid voorop stonden. Daarom maakte de tekst verschillende fasen van bewerking door, waarbij diverse commissies waren betrokken. Onderstaand een overzicht. Stuurgroep. De stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende kerken uit de gereformeerde gez i ndte en van.

Pin van Atelier Adrianne op geloof, hoop en liefde

Richteren 7 - Herziene Statenvertaling (HSV) online

Het Boeck der RICHTEREN, genaemt JUDICUM. 34 Doe nu Iephtah tot Mizpa by sijn huys quam, siet so ginck sijne dochter uyt hem te gemoete, met trommelen ende reyen: sy nu was alleen een eenich [kint], hy en hadde 55 uyt sich [anders] geenen sone ofte dochter Richteren Het boek Richteren is het 7 e boek en bevat 618 verzen in 21 hoofdstukken ; Richteren 16 : 1 - 3 Simson te Gaza - atromp . 16 Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Richteren 16 - Statenvertaling met kanttekeninge BijbelsDigitaal.nl maakt diverse oude bijbels digitaal toegankelijk; een website van het Nederlands Bijbelgenootscha Verantwoording Herziene Statenvertaling schiet tekort (augustus 2010) Artikel GBS. HSV maakt andere vertaalkeuzes dan in Statenvertaling (StandVastig, maart 2013) Artikelen vóór 2010 naar aanleiding van deeluitgaven HSV. Herziening SV is meer dan een hertaling (StandVastig, december 2003) HSV geen Statenvertaling meer (RD Opinie, januari 2008 De schaal van Richter is een meetschaal waarop de energie die vrijkomt bij een aardbeving (of een zeebeving) in een getal wordt uitgedrukt.Dit getal wordt de magnitude genoemd. De schaal is in 1935 opgesteld door de Amerikaanse seismoloog Charles Francis Richter en zijn Duits-Amerikaanse collega Beno Gutenberg.Het is een logaritmische schaal

Video: Richteren Hoofdstuk 7 - Statenvertaling De Bazui

Support us on Patreon and get more content: https://www.patreon.com/classicalvault --- Sergei ProkofievPiano Sonata No. 7 in B flat major, Op. 831 Allegro in.. Home » Richteren Hoofdstuk 4 - Statenvertaling. Richteren Hoofdstuk 4 - Statenvertaling . Statenvertaling » Richteren » Hoofdstuk 4. 1 Maar de kinderen Israels voeren voort te doen, dat kwaad was in de ogen des HEEREN, als Ehud gestorven was. JUG:2:20 JER:5:3 JUG:2:19 LEV:26:23-25 PS:106:43-45 JUG:3:7 JUG:3:1 Gebruik de Bijbel. Dagelijkse inspiratie. Bijbeltekst van de da Er is een fout opgetreden. Bekijk deze video op www.youtube.com of schakel JavaScript in als dit is uitgeschakeld in je browser

Karens, ds

Richteren 7 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Welkom bij GBS Digitaal 3.0 Log s.v.p. in om de applicatie te gebruiken. Als u nog geen hebt kunt u een aanmaken door op 'registreren' te klikken. Klik op 'overslaan' als u de applicatie anoniem wilt gebruiken Het Boek is een hertaling van de Bijbel.In plaats van de originele Hebreeuwse en Griekse tekst woord voor woord te vertalen, worden de verhalen verteld voor mensen van deze tijd met taal, woordspelingen en uitdrukkingen van nu, wat de makers een gedachte-voor-gedachte-weergave of parafrase noemen.. Het Boek is in 1987 voor het eerst in het Nederlands verschenen onder redactie van de familie. 17-apr-2015 - Deze pin is ontdekt door Elles Van Der Plas. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

Richteren - Statenvertaling

 1. Richter 7.8 Pub & Bar was live. Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook. Email or Phone: Password: Forgot account? Sign Up. Richter 7.8 Pub & Bar was live. January 19 at 4:42 AM · 120 Views. Related Videos. 1:32. Richter 7.8 Pub & Bar. 99 views · Today. 2:50
 2. docs.google.co
 3. Adres. Hervormde wijkgemeente Rotterdam-Zuid Hillevliet 116 3074KD ROTTERDAM 010-484199
 4. Richter 7.8 Pub & Bar. 488 views · December 19, 2020. 4:53. Live with Shepherd Amar. Richter 7.8 Pub & Bar. 211 views · December 17, 2020. Video Transcript. The And the um. City level. What's up? Pages Businesses Food & Beverage Bar Pub Richter 7.8 Pub & Bar Videos Monday Night.
 5. Richter West is on Facebook. Join Facebook to connect with Richter West and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the..
 6. TEMPO.CO, Jakarta - The Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) issued an early warning of an earthquake measuring 5.7 magnitudes on the Richter scale in Papua in the early hours of Wednesday, January 13, 2021.. The agency informed via its official page www.bmkg.go.id, quoted in Jakarta today, the quake occurred at 01:17 Western Indonesian Time (WIB) at a depth of 74 kilometers
 7. An earthquake with a magnitude of 7.0 on the Richter Scale hit 210 km SE of Pondaguitan, Philippines at 12:23 UTC (5:53 pm IST) today. The earthquake was recorded at 12:23 GMT, the USGS added. Its.

Richteren 7 NBG51 Bijbel YouVersio

Pauline Richter is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Pauline Richter en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker Jörgen Richter is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Jörgen Richter en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te delen.. Claudete Richter is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Claudete Richter en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker Marjolein Richter is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Marjolein Richter en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker Ildemar Richter is lid van Facebook. Word lid van Facebook om met Ildemar Richter en anderen in contact te komen. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker

HSV - Richteren 6 - Het boek Richteren

Kanttekeningen bij de statenvertaling. Online bijbel voor windows — online bible. Met kanttekeningen. Gbsbijbel in de app store. Adobe reader 10 free download for windows xp sp2 Malayalam 2014 mp3 songs download Aswb study guide clinical exam Photography website wordpress templates Facebook messenger for pc windows 8 free download full. Met Dagelijks Woord begint je dag goed! GRATIS een bijbeltekst in je mail of op je smartphone. NBV, NBG'51, HSV, BGT, Naardense, Statenvertaling of Willibror

Richteren 6 - Oude Testament - Statenvertaling

Richteren 7 HTB Bijbel YouVersio

De schaal van Richter is een logaritmische schaal met het grondtal 10. Dat betekent dat een aardbeving met een kracht van 6 op de schaal van Richter 10 keer zo sterk is als een aardbeving met een kracht van 5. Een aardbeving van 7 is 100 keer zo krachtig als een aardbeving van 5, een beving van 8 is 1000 keer zo sterk, enzovoort Find out more about the life and career of Gerhard Richter, one of the most important artists of the 20th and 21st centuries

Richteren 16 - Oude Testament - Statenvertaling

Statenvertaling kan begrijpelijker worden zonder karakterverlies. Taalkundige aanpassing van een aantal verouderde woorden, meervoudsvormen en naamvallen leidt al tot een veel leesbaardere Statenvertaling, betoogt dr. Pieter Rouwendal Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Richteren 3 - Statenvertaling met kanttekeninge

Dora Dörchen Richter (1891-1933) was the first known person to undergo complete male-to-female gender reassignment surgery. She was one of a number of transgender people in the care of sex-research pioneer Magnus Hirschfeld at Berlin's Institute for Sexual Research during the 1920s and early 1930s. She underwent surgical removal of the testicles in 1922, followed in 1931 by removal of the. 1 resultaten voor Richter in Ittervoort vindt u in De Telefoongids. Telefoonnummer, adres, postcode, routeplanner en plattegrond - detelefoongids.nl Richteren Het boek Richteren is het 7 e boek en bevat 618 verzen in 21 hoofdstukken Peyton Richter is on Facebook. Join Facebook to connect with Peyton Richter and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes.. s7d5.scene7.co Richter Chemie-Technik GmbH Otto-Schott Str. 2 Kempen / Germany. Contact Us. RPS; SPAIX; Purchasing; Imprint / Privacy; Terms & Condition

 • Heel Holland Bakt recepten app.
 • App Store badge Nederlands.
 • Aquarium compleet.
 • Pijnlijke tepel overgang.
 • Velgen spray.
 • Samir Bouyakhrichan JayJay.
 • Raptor quad Wikipedia.
 • Toral zilveren laarsjes.
 • Gewicht Maine Coon kitten tabel.
 • British Equipment.
 • Royal Canin natvoer kat.
 • Gratis Haakpatronen knuffels.
 • StoreMax kasten.
 • Galanthus nivalis.
 • Soorten wespen en bijen.
 • Gele tong na trekken verstandskies.
 • Bruidsfotograaf kosten.
 • Zwemschool Malkander contact.
 • Vasten afvallen kilo.
 • Oefeningen jaarling.
 • H.e.r. agnes wilson.
 • 'T Nieuwland Tielt.
 • Aart Staartjes zoon.
 • Chili Chicken kcal.
 • Afwasbare muurverf toilet.
 • Pitch Perfect 3 Videoland.
 • Wanneer wisselt een koe.
 • Eerste keer prothese eruit halen.
 • Ontklauwen kat.
 • Capital quiz.
 • Ideal gas equation of state.
 • Agenda gemeenteraad heusden zolder.
 • Great Greytusk.
 • Appartement las dunas Benidorm.
 • Condoleance tekst Engels.
 • Klok digitaal en analoog kopen.
 • Geertruidenberg geschiedenis.
 • Mitbewohner Englisch.
 • Tegengesteld puzzelwoordenboek.
 • Stokke Tripp Trapp 149.
 • Vogelmarkt Gent zondag.